IKEA Türkiye Mapa A.Ş Etik Sözleşmesi

İşbu sözleşme; iş etiği kuralları sözleşmemiz, iş ilkelerimiz, iş etiğimiz ve İnsan Kaynakları uygulamalarımız ile birlikte, çalışma hayatımızda karşımıza çıkabilecek sorunlara ve sorumluluklarımıza rehberlik etmek üzere ve IKEA Türkiye MAPA A.Ş. çalışma prensiplerini belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Dürüstlük

IKEA Türkiye MAPA A.Ş.; tüm süreçlerde ve iş ilişkilerinde dürüstlük, şeffaflık ve iş ahlakı içinde çalışmayı önemser. Şirket; dürüstlük, şeffaflık ve iş ahlakı içerisinde faaliyetlerini sürdürürken, tüm çalışanlarından ve çözüm ortaklarından da bu değerlere uygun hareket etmelerini bekler. İş ilişkisi içinde bulunduğu tarafların bu değerleri zedeleyecek tutum takınması durumunda iş ilişkisine son verme kararına sahiptir.

İş Ahlakı

IKEA Türkiye MAPA A.Ş.; yolsuzluk, şantaj ve güveni kötüye kullanma gibi davranışları tasvip ve tolere etmez. Yolsuzluk karşıtı düzenleme veya uygulamaları ihlal etmez, rüşvet gibi usulsüz tekliflerde ve haksız avantaj elde edecek tekliflerde bulunmaz ve böyle teklifleri kabul etmez.

Gizlilik ve Gizli Bilgilerin Korunması

Gizli bilgiler; paylaşılması durumunda şirkete zarar, üçüncü kişilere ise çıkar sağlayabilecek finansal, teknik, ticari, özlük ve stratejik bilgilerdir. Şirkete, çalışanlara ve diğer üçüncü şahıslara ait ticari sırlar ve gizli bilgilerin korunması şirket için hassas bir konudur. IKEA Türkiye MAPA A.Ş. çalışanlarının bulduğu, oluşturduğu, geliştirdiği ve uyguladığı her türlü fikir ve strateji, bunlara ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar, analizler, veri tabanları ve diğer bilgiler; büyük çabalarla meydana getirilmiştir. Her biri ayrı değer ifade eden bu unsurlar, IKEA Türkiye MAPA A.Ş.’ye özeldir ve özenle korunmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, IKEA Türkiye MAPA A.Ş., birlikte çalıştığı kurum ve kişilere ait gizli bilgilerin korunmasına ve paylaşılmamasına özen gösterir ve tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirir. Ayrıca, çalışanların özlük dosyalarındaki kişisel bilgiler şirket içerisinde paylaşılmaz.

İnsan Hakları

IKEA Türkiye MAPA A.Ş.; performans, kişisel gelişim ve terfi konuları da dahil olmak üzere çalışanlarına ve çözüm ortaklarına karşı hiçbir konuda ayrımcılık yapmaz.

Hukuka Uygunluk

IKEA Türkiye MAPA A.Ş.; faaliyetlerinde ulusal yasa ve hukuk ile ilgili uluslararası anlaşmalara uygun davranır, çalışanlarını da bu yönde hareket etmeleri için yönlendirir ve aksi durumları tolere etmez. Aynı şekilde, çözüm ortaklarının da bu ilke doğrultusunda hareket etmesini bekler.

Çevre Bilinci

IKEA Türkiye MAPA A.Ş., tüm operasyonlarında çevreye olumsuz etkiyi en aza indirgemek için büyük çaba gösterir. Çevreyi temiz tutmak ve korumak konusunda duyarlıdır. Kaynakların korunması, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm gibi konularda çalışanlarını bilinçlendirir, sosyal sorumluluk projelerini destekler ve tüm çalışanlarının da bu konularda hassasiyet göstermesini bekler.

IKEA Türkiye MAPA A.Ş. | SORUMLULUK İLKELERİ

Şirketin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları

 • IKEA Türkiye MAPA A.Ş.; çalışanlarının özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlar, çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır.
 • Tüm çalışanların bireysel tercihlerine ve seçimlerine saygı gösterir ve tarafsız bir tavır sergiler.
 • Tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir.
 • Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda, iş etiği kuralları çerçevesinde çalışanların hakkını gözetir.
 • İşe alma, terfi ve atamalarda göreve uygunluk kriterini dikkate alır; çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
 • Çalışanlara ait özel ve kişisel bilgiler ile çalışanların özel yaşantılarına müdahale etmez; çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar ve üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
 • Çalışanların performans ve kişisel gelişimini sağlayacak eğitimler düzenler.
 • Şirket içinde, çalışanlara yönelik uygulamalarda ve çalışanlar arasında cinsiyet, yaş, siyasi düşünce, fiziksel engel, etnik köken ve dini inanca yönelik ayırım yapılamaz, kişilere ayrıcalık tanınamaz.
 • Yasaların gerektirdiği düzeyde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturur.

Çalışanların Şirkete Karşı Sorumlulukları

 • IKEA Türkiye MAPA A.Ş. çalışanları; ahlaka, iş etiğine, yasalara, iş güvenliği kurallarına ve şirket prosedürlerine uygun hareket eder.
 • Çalışanlar; pozisyonlarının veya yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri sadece iş için kullanır, şirket dışına sızdırmaz ve yönetim onayı olmadan görsel veya yazılı medya kuruluşlarına şirketle ilgili röportaj veya demeç vermez.
 • Çalışanlar, verilen görevleri yerine getirirken en üst düzeyde dikkat ve özen gösterir; yapılan işin daha kaliteli, verimli ve maliyet odaklı olabilmesi için çaba harcar.
 • Çalışanlar, şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve çalışma saatleri içinde şirket yönetimince belirlenmiş üniforma/kıyafet yönetmeliğinin ve davranış biçminin dışına çıkmaz.
 • Çalışanlar; sorumluluk alanları dahilindeki faaliyetleri yürütürken, bu faaliyetlere yön verme amacıyla üçüncü şahıslardan gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.
 • Çalışanlar; yakın aile bireylerinin çalıştığı, ortak veya sahibi bulunduğu şirketlerle bire bir iş ilişkisinde bulunamaz. Gereklilik hallerinde, yönetimin bilgisi dahilinde hareket eder.
 • Çalışanlar, şirket çıkarlarına aykırı olabilecek durumlar karşısında yönetimi bilgilendirir.
 • Çalışanlar; şirketin tüm demirbaş, alet ve araçlarını amacına uygun ve maliyet odaklı bir yaklaşımla kullanarak gereksiz masraftan ve israftan kaçınır, şirketin sağladığı olanakları özel işler için kullanmaz.

Şirketin, Şirketlere Karşı Sorumlulukları

 • IKEA Türkiye MAPA A.Ş., tüm faaliyetlerinde yasalara uygun hareket eder. Diğer şirket ve çözüm ortaklarına karşı adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye özen gösterir.
 • Her ne amaçla olursa olsun, kişi ve kurumlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz.
 • Bir ürünü veya hizmeti satın alma kararını, belirlenmiş ve önceden paylaşılmış kriterler doğrultusunda verir.
 • Çözüm ortaklarının, faaliyetlerinde IKEA Türkiye MAPA A.Ş.’nin imaj ve saygınlığına gölge düşürmemeleri ve kanıtlanmış iş değerlerine önem vermeleri kritiktir.
 • Şirket, diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
 • Şirket, kendisine hizmet veren ve birlikte çalıştığı diğer kurum ve kuruluşların özel bilgilerini onlardan izinsiz olarak üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

Şirketin, Kamuya Karşı Sorumlulukları

 • IKEA Türkiye MAPA A.Ş., birlikte çalıştığı kurum ve kişilerin kendisinden beklediği hizmet standartlarını sağlamak için gayret gösterir.
 • Şirket, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirir.
 • Şirket, diğer kurum ve kuruluşlar ile ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.
 • Şirket, faaliyetlerinde doğanın ve tarihi dokunun zarar görmemesi ile örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konulardaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
 • Şirket, kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.

Şirketin, Topluma Karşı Sorumlulukları

 • IKEA Türkiye MAPA A.Ş., kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir ve haksız rekabetten kaçınır.
 • IKEA Türkiye MAPA A.Ş., müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarını sağlamak için gayret gösterir.
 • IKEA Türkiye MAPA A.Ş.; demokrasiye, çevreye ve tüketici hakları ile insan haklarına her zaman saygılıdır.

Çalışanların, Diğer Çalışanlara Karşı Sorumlulukları

 • Çalışanlar, yapılan işin gereği şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri, iş dışındaki kişi veya kurumlarla paylaşmaz.
 • Çalışanlar, takım çalışmasına önem verir.
 • Çalışanlar; tüm iş ilişkilerinde çözüm üreten, yönlendirici ve sonuç odaklı çalışma tarzını benimser.
 • Çalışanlar, iş ilişkilerinde güvenin esas olduğunu kabul eder ve buna göre hareket eder.
 • Çalışanlar; çalışma arkadaşlarına karşı dürüst, nazik, saygılı, genel ahlak ve görgü kurallarına uygun davranır.
 • Hiçbir çalışan; farklı cinsiyet, dini inanç, etnik köken veya siyasi görüş nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, bu nedenlerle diğer çalışanlara ve kurumlara ayrıcalık gösteremez, ayrım yapamaz. Cinsiyet, dini inanç, etnik köken veya siyasi görüş gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.

Genel Kurallar

Yukarıda belirtilenler ile ilişkilendirilemeyen sorunlara, şirketin kendi bünyesinde kurmuş olduğu MAYA Grubu Etik Kurulu, açıklık getirmekle yükümlüdür.

İş etiği sözleşmesinde yer alan maddelerin ihlal edilmesi ve Etik Kurulu'nun gerek görmesi halinde, ilgili çalışan ve durum Çalışan Temsilcilerinin de üyesi olduğu Disiplin Kurulu'na yönlendirilir.

IKEA İletişim

STOĞA GELİNCE HABER VER

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti Onayı

Onaylıyorsanız lütfen iletişim tercihlerinizi belirtiniz.

İletişim izinlerinizi Hesabım/Kişisel Bilgilerim sayfasından dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Sayfa Başına Git