6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, “Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:62 Tepeüstü Ümraniye/İstanbul” adresinde yer alan Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama Anonim Şirketi (“IKEA” veya “Şirket”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web-sitemize (“https://www.ikea.com.tr/”) kaydolmanız neticesinde temin edilen kimlik ve iletişim kategorisindeki ad, soyad, e-posta, telefon bilgileriniz; e-ticaret faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, üyelik ilişkisinin sürdürülmesi, üyelere özel kampanyaların sunulması, ticari elektronik iletişime geçilerek pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin yönetimi, ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza ve alışveriş alışkanlıklarınıza göre özelleştirerek önerilmesi, sunulması ve tanıtılması, ürün teslimi, müşteri memnuniyeti işlemlerinin takibi, ürün veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin web-sitesi üzerinden üyelik formunu doldurması ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, üyelik sözleşmesinin kurulması ve üyelik ilişkisi kapsamında ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması amacıyla Kanun’un m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Kanun’un m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi ile ileride doğabilecek tüketici uyuşmazlıklarında kullanılmak üzere Kanun’un m.5/2. (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir. Ayrıca, ticari elektronik ileti gönderilmesi ve üyelik bilgileriniz ve alışveriş alışkanlıklarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerin özelleştirilmesi (profilleme) amaçlarıyla yukarıda sayılan kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenebilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak üyelik koşullarından doğan hak ve yükümlülüklerin uygulanabilmesini sağlayan hizmet tedarikçimize, CRM çözüm ortağımıza, profilleme ve iletişim çalışmaları için hizmet aldığımız tedarikçiler, iş ortakları ve iştirakelere, alışverişleriniz kapsamında ödemelerin internet ortamında alınmasını sağlayan aracı kurum iş ortağımıza, IKEA iştiraklerine, talep halinde kamu otoritelerine ve ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Ayrıca yukarıda sayılan kişisel verileriniz, satın aldığınız ürünlerin nakliye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz kargo ve nakliye şirketlerine aktarılmaktadır.

Üyelik koşullarının yanı sıra iletişim izni veren üyelerin bilgileri, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca iletişim izinlerinin yönetimi için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi adına hizmet aldığımız çözüm ortaklarımıza aktarılmaktadır.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi “Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:62 Tepeüstü Ümraniye/İstanbul” adresine veya e-posta yolu ile kvk@ikea.com.tr adresimize gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

MAPA MOBİLYA VE AKSESUAR PAZARLAMA A.Ş.

IKEA İletişim

STOĞA GELİNCE HABER VER

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti Onayı

Onaylıyorsanız lütfen iletişim tercihlerinizi belirtiniz.

İletişim izinlerinizi Hesabım/Kişisel Bilgilerim sayfasından dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Sayfa Başına Git