IKEA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ
AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama Anonim Şirketi (“IKEA” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Anket kapsamında kural olarak istatistiki veri elde edilmekte, kişisel veri toplanmamaktadır. Ancak, siz değerli müşterilerimiz anketi cevaplarken bazı kişisel verilerini belirtebilmektedir. Bu kapsamda paylaşılan kişisel verileri fikirlerinizin öğrenilmesi, hedef kitle içerisinde olup olmadığınızın teyidi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, anketin iletilmesi ve anket ve anket sonuçlarıyla ilgili iletişimin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

2- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, toplanan kişisel verileriniz, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi adına anket projesi ile ilgili çalışmaları yürüten grup şirketler ve iş ortakları ile paylaşmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerinin yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, ileti veya posta gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kural olarak, anket kapsamında, kişisel veri alınmaması esas olduğundan tarafınızca verilen cevaplarınız içerisinde e-posta, telefon, sipariş numarası, sadakat kart numarası, kredi kartı bilgisi gibi veriler olduğu sistem tarafından otomatik olarak tespit edilirse engellenebilmekte ve silinebilmektedir.

Engellenmeyerek temin edilen kişisel verileriniz, anket işlemine başlama yönündeki irade beyanınız ve şirketimizin meşru menfaati uyarınca Kanun’un 5. maddesine uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, anketi gerçekleştirirken kullanılan formlar ve otomatik yöntemler aracılığıyla toplanmaktadır.

4- Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesi ile Tüzük’ün 17. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) İşlemenin sınırlandırılmasını isteme,
i) Biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine tarafından okunabilen bir formatta talep etme ve
j) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Site Creation & Technology by MagiClick Digital Solutions

STOĞA GELİNCE HABER VER

Onaylıyorsanız lütfen iletişim tercihlerinizi belirtiniz.

Sayfa Başına Git